Szkolenie „Wolontariusz – asystent osoby chorej”

Zrealizowane w grudniu 2013 roku zadanie publiczne pod nazwą „Wolontariusz – asystent osoby chorej” było pierwszą tego typu inicjatywą wykonaną przez naszą organizację.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego osoby zainteresowane tematyką wolontariatu hospicyjnego mogły bezpłatnie wziąć udział w 44 godzinnym szkoleniu.

Zajęcia przewidywały część teoretyczno-wykładową, część wykładowo-warsztatową, część ćwiczeniową, część praktyczną oraz część ewaluacyjną.

Dzięki realizacji opisywanego zadania publicznego u uczestników szkolenia nastąpiło podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia chorych w wymiarze opiekuńczym, pielęgnacyjnym, psychologicznym oraz duchowym. Dzięki pojawieniu się nowych wolontariuszy na oddziale stacjonarnym toruńskiego hospicjum dla dorosłych nastąpiło również odciążenie rodzin w opiece nad chorymi. Zrealizowano także działania mające na celu podjęcie i oswojenie tematyki kresu życia oraz budzenie solidarności z osobami będącymi u schyłku życia. Na przykładzie dobrych praktyk Zespołu Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło” uczestnikom szkolenia przybliżono również specyfikę i zasady organizujące pracę w ośrodkach hospicyjnych.

 

I Część teoretyczna – wykładowa:

poniedziałek, 09.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykład prowadzony przez dyrektora Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Funkcjonowanie hospicjum na płaszczyźnie prawnej i społecznej
Zespół hospicyjny (specjaliści i ich zadania)
Formy pracy hospicjum (opieka domowa i stacjonarna)
Tryb kierowania chorych do hospicjum

wtorek, 10.12.2013, godz. 16.00-17.30 oraz środa, 11.12.2013, godz. 16.00-17.30
Wykłady prowadzone przez koordynatora wolontariatu Hospicjum „Światło”

Tematyka:
Struktura i cel działania opieki paliatywnej/ hospicyjnej
Prawa pacjenta – omówienie, przykłady
Odpowiedzialność moralna i etyczna
Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Miejsce wolontariusza w zespole hospicyjnym

wtorek, 10.12.2013, godz. 17.30-19.00 oraz środa, 11.12.2013, godz. 17.30-19.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę specjalistę z zakresu opieki paliatywnej

Tematyka:
Niepokojące objawy chorobowe w schyłkowej fazie choroby (objawy ze strony poszczególnych układów)
Symptomy zbliżającej się śmierci
Formy pomocy personelowi medycznemu w opiece nad pacjentem na oddziale hospicyjnym

czwartek, 12.12.2013, godz. 15.00-17.00
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę opieki środowiskowej

Tematyka:
Specyfika pracy zespołu hospicyjnego w opiece domowej
Zasady współpracy z rodziną chorego w środowisku domowym
Rola i zadania wolontariusza w domowej opiece hospicyjnej

piątek, 13.12.2013, godz. 15.00-16.30
Wykłady prowadzone przez pielęgniarkę – koordynatora opieki stacjonarnej

Tematyka:

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania pracy wolontariusza na oddziale hospicyjnym

godz. 16. 45- 18.15
Wykład prowadzony przez psychologa

 

II Część wykładowo-warsztatowa:

czwartek, 12.12.2013, godz. 17.15-18.45
Wykłady oraz warsztaty prowadzone przez psychologa

Tematyka:
Analiza psychologiczna sytuacji chorego i rodziny w momencie diagnozy, leczenia przyczynowego i objawowego
Potrzeby pacjenta paliatywnego i jego rodziny
Komunikacja z pacjentem
Zasady towarzyszenia choremu i jego rodzinie w schyłkowej fazie choroby

sobota, 14.12.2013, godz. 10.00-13.15
Wykłady i warsztaty prowadzone przez fizjoterapeutę

Tematyka:
Cele i etapy rehabilitacji pacjenta w opiece hospicyjnej
Procedury rehabilitacji

 

III Część ćwiczeniowa:

Ćwiczenia w grupach prowadzone przez instruktorów: pielęgniarkę, opiekuna medycznego, fizjoterapeutę. Przyszli wolontariusze nauczą się praktycznych czynności jakie będą wykonywać przy pacjencie: 
1. Zajęcia z pielęgniarką: higiena otoczenia chorego ,
poniedziałek, 16.12.2013, godz.15.00-17.00 lub 17.00-19.00

2. Zajęcia z fizjoterapeutą: zasady przemieszczania chorego i profilaktyka przeciwodleżynowawtorek, 17.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

3. Zajęcia z opiekunem medycznym: higiena ciała chorego, karmienie choregośroda, 18.12.2013, godz. 15.00-17.00 lub 17.15-19.15

 

IV Część praktyczna

Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem hospicyjnym musi odbyć minimum 10 godzin praktyk na oddziale hospicyjnym  (indywidualny grafik)

 

V Część ewaluacyjna:

1. Czterogodzinny (4 godziny) dyżur psychologa przeznaczony na indywidualne konsultacje z wolontariuszami (dzielenie się ewentualnymi wątpliwościami zaistniałymi w trakcie pracy z chorymi, poradnictwo).
2. sprawdzenie w formie testowej zdobytej wiedzy przez kandydatów na wolontariusza
3. 1- godzinne spotkanie zamykające z koordynatorem wolontariatu.
4. Wręczenie CERTYFIKATÓW