STATUT

Stowarzyszenia Hospicjum „Światło”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1
Stowarzyszenie Hospicjum „Światło”, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolną, samorządną organizacją dobroczynną, posiadającą osobowość prawną.

 

§2
Stowarzyszenia działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) oraz w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 ), niniejszy Statut oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

 

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w zakresie niezbędnym dla realizowania celów statutowych może ono prowadzić działalność również poza granicami Polski zgodnie z prawodawstwem danego kraju.
2. Siedzibą Władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń.
3. Stowarzyszenie jest powołane do współudziału w opiece nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle, chorymi onkologicznie oraz chorymi u kresu życia. Równolegle wsparciem objęta jest rodzina tych osób.
4. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§4
Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej aktywności swoich członków. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działalności.

 

§6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony.

 

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji

 

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działalność charytatywna na rzecz osób cierpiących na nieuleczalne choroby oraz ich rodzin;
2. Udzielanie osobom wypisanym w pkt. 3 § 3 niniejszego statutu wsparcia w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej przystosowanej do ich szczególnych potrzeb.
3. Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym.
4. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu innych problemów związanych z chorobą.
5. Promocja idei opieki hospicyjno-paliatywnej wśród społeczeństwa;
6. Ochrona i promocja zdrowia;
7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8. Działalność na rzecz rodzin przeżywających kryzys żałoby;
9. Promocja i organizowanie wolontariatu;
10. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom zajmującym się w sytuacji kryzysu choroby oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 

§ 8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby;
2. pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin;
3. wypożyczanie sprzętu medycznego;
4. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej;
5. prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej;
6. informowanie społeczeństwa o swojej działalności poprzez współpracę z prasą, radiem, telewizją oraz własną działalność wydawniczą;
7. propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia.
8. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów Stowarzyszenia;
9. organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia;
10. pozyskiwanie funduszy publicznych;
11. podnoszenie materialnego, psychicznego i duchowego komfortu życia pacjentów przebywających w opiece stacjonarnej i domowej Hospicjum „Światło” oraz osób osieroconych;
12. prowadzenie naboru i szkolenie wolontariuszy;
13. szkolenie pracowników Hospicjum „Światło”;
14. organizację i dofinansowywanie wyjazdów integracyjnych personelu, wolontariuszy oraz sympatyków Hospicjum „światło”;
15. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej;
16. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych;
17. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji państwowej oraz organizacjami pozarządowymi postanowień w zakresie realizacji postanowień Statutu;
18. inne formy działalności Stowarzyszenia umożliwiające skuteczną realizację celów Stowarzyszenia.

 

§ 9
1. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego jest działalność odpłatna i nieodpłatna:
a) Działalność odpłatna:
1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58. 14. Z),
3. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
4. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
6. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
7. pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
8. działalność wspomagająca edukację (PDK 85.60.Z),
9. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PDK 94.99.Z),
b) Działalność nieodpłatna:
1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58. 14. Z),
3. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
4. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
5. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
6. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
7. pozostałe formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
8. działalność wspomagająca edukację (PDK 85.60.Z),
9. działalność szpitali (PKD 86.1),
10. praktyka lekarska (PKD 86.2),
11. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD 86.9),
12. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.1),
13. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (PKD 87.2),
14. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.3),
15. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.9),
16. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.1),
17. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9),
18. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PDK 94.99.Z).
2. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi, ośrodkami terapeutycznymi, związkami wyznaniowymi na zasadach określonych Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz.873 z pózn. zm ), Ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.nr28 poz.146/.

 

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

 

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz w pełni akceptująca założenia Statutu Stowarzyszenia.
2. Na podstawie złożonej przez daną osobę deklaracji chęci aneksy Zarząd decyduje o przyjęciu jej w poczet członków w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. W przypadku nie przyjęcia danej osoby przez Zarząd w poczet członków, przysługuje jej prawo pisemnego odwołania do walnego zebrania Członków Stowarzyszenia zgłoszone zarządowi w terminie 30 dni od otrzymania w formie pisemnej uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków w zakresie uznania odwołania jest wiążąca.
§ 12
1. Prawem członka zwyczajnego jest:
a) uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym,
b) zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia;
c) korzystanie z rekomendacji Stowarzyszenia;
d) korzystanie z innych możliwości, jakie proponuje członkom Stowarzyszenie.
2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
a) dbanie o dobre imię i prestiż Stowarzyszenia;
b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) czynne realizowanie celów Stowarzyszenia;
d) regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§ 13
Członkostwo zwyczajne zostaje rozwiązane wskutek:
1.rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi;
2. śmierci;
3. wykluczenia uchwała Zarządu:
a) za prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
b) przez utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
c) za nieuzasadnione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
d) za zaleganie ze składką członkowską przez okres 12 miesięcy.

 

§ 14
1. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członka na piśmie o podjęciu uchwały o wykluczeniu z listy członków w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
2. Wykluczenie członka decyzją uchwały Zarządu uprawnia Go do złożenia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków zgłoszonego Zarządowi w terminie 30 dni od otrzymania w formie pisemnej uchwały Zarządu o wykluczeniu z listy członków. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 15
Założyciele Stowarzyszenia automatyczni uzyskują status członka zwyczajnego, bez zachowania procedur określonych w § 11.

 

§ 16
1. Członkiem wspierającym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wspierająca finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia i realizująca cele statutowe. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.
2. Przyjęcie na poczet członków wspierających odbywa się poprzez pisemną deklarację członkostwa, rozpatrywaną przez Zarząd, który podejmuje w tej kwestii wiążącą uchwałę.
3. Rodzaj udzielanego wsparcia ustala członek wspierający z Zarządem.
4. Prawem członka wspierającego jest:
a) uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia ,
c) korzystanie z rekomendacji Stowarzyszenia ,
d) korzystanie z innych możliwości, jakie proponuje członkom Stowarzyszenie.
5. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
a) dbanie o dobre imię i prestiż Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) czynne realizowanie celów Stowarzyszenia.
6. Członkowie wspierający zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
7. Członkostwo wspierające ustaje na skutek pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, utraty osobowości prawnej, likwidacji, uchwały Zarządu w związku z brzmieniem §13 pkt. 3 a) lub c).

 

§ 17
1. Członkiem honorowym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna w szczególny sposób zasłużona dla działalności Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Godność członka honorowego Walne Zebranie cofa z następujących przyczyn:
a) za prowadzenie działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
b) przez utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
4. Prawem członka honorowego jest:
a) uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków bez czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) zgłaszanie wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
c) korzystanie z rekomendacji Stowarzyszenia,
d) korzystanie z innych możliwości, jakie proponuje członkom Stowarzyszenie.
5. Obowiązkiem Członka honorowego jest:
a) dbanie o dobre imię i prestiż Stowarzyszenia,
b) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) czynne realizowanie celów Stowarzyszenia.
6. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 18
Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19
1. Funkcji we władzach wymienionych w § 18 ust. 2 i 3 nie można łączyć.
2. Osoby sprawujące funkcje wymienione w § 18 ust. 2 i 3 nie mogą pozostawać w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Funkcji we władzach wymienionych w § 18 ust. 2 i 3 nie mogą pełnić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków odbywające się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku informując członków w formie pisemnej lub ustnej o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej członków Stowarzyszenia lub na pisemnie umotywowany wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zgromadzenie Członków w tym trybie powinno odbyć się nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosków przez Zarząd. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 21
W walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem wyborczym członkowie zwyczajni. Głos członków wspierających i honorowych ma charakter doradczy.

 

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu za miniony okres działalności;
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
3. Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
4. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia oraz dokonywanie w nim zmian na wniosek Zarządu;
5. Wybór lub nadzwyczajne odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej;
7. Rozpatrywanie wniosku Zarządu o nadanie lub cofnięcie godności członka honorowego;
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących nie przyjęcia danej osoby w poczet członków oraz wykluczenia członka Stowarzyszenia ;
9. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
11. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia ,
12. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji międzynarodowych.

 

§ 23

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes lub inny członek Zarządu, który sporządza wybór przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz komisji skrutacyjnej. Sporządzony protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

 

§ 24
1. Jeżeli przepis Statutu nie stanowi inaczej, uchwały walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczny członków, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji przewodniczącego Zebrania, chyba, że Statut stanowi inaczej.
2. W przypadku braku wymaganego quorum do podjęcia uchwał, przewodniczący Zebrania wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wyznaczenie drugiego terminu zebrania z zachowaniem co najmniej godzinnej przerwy. Podjęte w drugim terminie uchwały są ważne niezależnie od ogólnej liczby zgromadzonych członków z zastrzeżeniem §25 ust. 3, § 34, § 40 Statutu.
3. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw”, decyduje stanowisko Prezesa Zarządu.

 

§ 25
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna stanowią władze wybieralne spośród członków Stowarzyszenia.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Członek Stowarzyszenia może wielokrotnie być do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym, zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

 

§ 26
W czasie pomiędzy obradami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia władzę stanowi Zarząd Stowarzyszenia złożony z 3 członków:
1. Prezesa,
2. Wiceprezesa,
3. Sekretarza.
Zarząd Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność przez Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.

 

§ 27
1. Członkowie Zarządu składają oświadczenia o niekaralności zgodnie z treścią art. 20 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 raz w roku. Zwołuje je Prezes. Uchwały podjęte przez Zarząd zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich składu. W przypadku równej liczny głosów „za” i „przeciw” decyduje stanowisko Prezesa. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, opatrzone podpisem wszystkich zebranych.

 

§ 28
Do kompetencji Zarządu zalicza się:
1. kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. zwoływanie Walnego Zebrania,
4. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
5. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadanie danej osobie godności członka honorowego,
6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
7. realizacja celów statutowych oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez członków,
8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10. planowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego polityki finansowej;
11. składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
12. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie dokonania zmian w Statucie lub Rozwiązania Stowarzyszenia;
13. podejmowanie uchwały w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników;
14. podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nie leżących w kompetencji innych władz.
15. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie zasad wynagradzania i zakresu obowiązków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

 

§ 29
Do załatwiania konkretnych spraw, Zarząd może tworzyć komisje pod przewodnictwem jednego z członków Zarządu, których członkami mogą być osoby spoza Zarządu.

 

§ 30
Komisja Rewizyjna stanowi organ niezależny od Zarządu, powołany do sprawowania wewnętrznej kontroli działalności Stowarzyszenia.

 

§ 31
1. Komisja Rewizyjna, składa się z trzech członków, spośród których wybierany jest przewodniczący.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności zgodnie z treścią art. 20 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 32
Komisja Rewizyjna odbywa zebrania co najmniej raz do roku. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przez Zarząd;
2. Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia pod kątem celowości i prawidłowości;
3. Kontrola gospodarki finansowej oraz majątku Stowarzyszenia i przynajmniej raz w roku składanie sprawozdań z tej kontroli na posiedzeniu Zarządu;
4. Opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia;
5. Wystąpienie z uzasadnionym wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
6. Zgłaszanie na posiedzenia Zarządu wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia;
7. Przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej pracy i jej wyników;
8. Składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 34
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ma prawo odwołać Zarząd lub Komisję Rewizyjną bądź poszczególnych ich członków w każdym czasie, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez nich zadań statutowych, prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia, utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu i nieuzasadnionego uchlania się od udziału w pracach Stowarzyszenia. Odwołanie następuje przyjęciem uchwały większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

§ 35

W razie śmierci lub rezygnacji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w celu dokonania kooptacji nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

 

§36
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze. Majątek ten służy wyłącznie realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§37
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. dochody z majątku,
3. darowizny, zapisy i spadki,
4. dotacje, subwencje,
5. zbiórki publiczne,
6. wpływ z działalności statutowej,
7. świadczenia członków wspierających,.
8. Inne wpływy dozwolone prawe.

 

§ 38
1. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać własnym majątkiem zobowiązań swoich członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, linii bocznej do drugiego stopnia lub są związani z tytułu opieki, przysposobienia, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywać swój majątek na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że takowe wykorzystanie majątku Stowarzyszenia wynika bezpośrednio z jego celów statutowych;
d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach i dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych oraz nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie może nabywać majątek ruchomy i nieruchomy.
4. Zbycie majątku ruchomego jest dopuszczalne za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, podjętą w formie Uchwały.
5. Zbycie majątku nieruchomego jest dopuszczalne za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej w formie Uchwały.
6. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Stowarzyszenia.
7. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§ 39
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch pozostałych członków Zarządu działających łącznie.

 

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

 

§ 40
1. Uchwała w sprawie zmian w Statucie oraz rozwiązująca Stowarzyszenie podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
3. Likwidatorów Stowarzyszenia wyznacza Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia. W przypadku braku tego wyboru likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu ostatniej kadencji.

 

§ 41
Niniejszy Statut uchwalony został w dniu 7 listopada 2014 roku uchwała Członków Stowarzyszenia Hospicjum „Światło” i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą od dnia wpisania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.