club60

Club 60+

Zapraszamy osoby w wieku 60+ do uczestnictwa w zajęciach aktywizujących i integrujących seniorów z Torunia i okolic. Program przygotowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło jest próbą zachęcenia do rozpoczęcia aktywnego trybu życia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa seniorów, wzrostu wiedzy o profilaktyce żywieniowej i zdrowotnej, a także upowszechnienia dobrych praktyk w zakresie aktywności społecznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.

Bezpłatne zajęcia rozpoczęły się w marcu 2015. W planie zajęć przewidziane są rozmaite aktywności dostosowane do możliwości uczestników, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.
Są to: ZUMBA Gold, Aerobic 60+, Nording Wolking, Slow Jogging.

Senior w mieście – bezpieczny Senior to propozycja spotkań seniorów z przedstawicielami służb publicznych (policja, straż pożarna itd.) i pogadanki nt. bezpiecznych zachowań i radzenia sobie w przypadkach niebezpiecznych/trudnych.

ABC Żywienia i profilaktyka onkologiczna to spotkania z dietetykiem oraz psychologiem mające na celu wzrost zachowań prozdrowotnych wśród uczestników CLUBU 60+.

 

Miejsce spotkań:

Stowarzyszenie Hospicjum Światło

ul. Grunwaldzka 64

87-100 Toruń
tel. 534-331-433

Zadanie publiczne „Club 60+. Wsparcie aktywności i integracji seniorów” jest dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń w ramach otwartego konkursu ofert na na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w 2015 roku w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (60+):